WINDYKACJA LUB CESJA POWIERNICZA

Windykację prowadzimy na zasadzie zlecenia windykacyjnego lub cesji powierniczej.

I. WINDYKACJA

Klient ponosi za całą windykację kwotę stałą 40, 70 lub 100 € (zgodnie z ustawą). Dalsze nasze honoraria zasądzone przez sąd i przysądzone przez Komornika obciążają tylko dłużnika i od niego są ściągane. Jeżeli ich nie ściągniemy Klient ich nie płaci. Nasza prowizja windykacyjna należna jest tylko od kwoty realnie ściągniętej od dłużnika.

II. KOMPLEMENTARNOŚĆ

Ponieważ jesteśmy Kancelarią Prawną to zlecacie nam windykację od pierwszego wezwania po zakończenie egzekucji komorniczej. W ramach jednego zlecenia nie będzie konieczności zawierania dodatkowego zlecenia z zawodowym prawnikiem.

III. OCHRONA DŁUŻNIKÓW

Jednocześnie oferujemy profesjonalne usługi anty-windykacyjne. Wiele wierzytelności wnoszonych przez firmy windykacyjne (różnego rodzaju Fundusze Inwestycyjne)  są już dawno przedawnione. 

Także i e-sądu nie należy się bać. W takich sprawach zapraszamy do naszej Kancelarii. Pomożemy.

Fur semper moram facere videtur  (Złodziej zawsze pozostaje w zwłoce)

Dokonamy bezpłatnej analizy otrzymanego przez Was nakazu zapłaty pod kątem zasadności coraz przedawnienia. Uważajcie, bo firmy windykacyjne wysyłają do sądów sprawy przedawnione licząc, że nie zauważycie tego i zapadnie nakaz, który się uprawomocni. Walcz z nierzetelną windykacją.

Windykacja rozpoczyna się od ustalenie danych dłużnika i adresu. Następnie wysyłamy profesjonalne wezwanie do zapłaty listem poleconym ZPO za pośrednictwem Envelo. Proponujemy dobrowolną spłatę z możliwością zawarcia ugody i rozłożenia długu na raty lub obniżenia odsetek. Jeżeli dłużnik nie wykazuje chęci zawarcia ugody i nie płaci to podejmujemy dalsze kroki prawne przechodząc do etapu sądowego.

Kancelaria przygotowuje profesjonalny pozew i dokumenty. Następnie kieruje sprawę do sądu. W zależności od dokumentacji dowodowej wybieramy postępowanie upominawcze lub nakazowe. W obu przypadkach sąd wydaje nakaz zapłaty.

Rozważamy także możliwość uzyskania nakazu w ramach postępowania przed e-sądem. 

Wniesienie sprawy w postępowaniu nakazowym obciąża wierzyciela ¼ wpisu sądowego, czyli 1,25% wartości roszczenia lub kwotę ryczałtową, gdy roszczenie jest niewielkie.

Mamy do wyboru 3 tryby postępowania nakazowego :

 1. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Z chwilą wydania stanowi on tytuł zabezpieczenia umożliwiając szybkie skierowanie wniosku do komornika celem wszczęcia postępowania zabezpieczającego. Taki nakaz zapłaty wydawany jest na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub zaakceptowanej faktury (rachunku) wierzyciela.  Staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia.  Jeżeli dłużnik się z nim nie zgadza musi wnieść zarzuty oraz … uiścić ¾ wpisu sądowego. Sąd po wniesieniu zarzutów w postępowaniu zwykłym utrzymuje nakaz w mocy lub go uchyla i wydaje wyrok.
 2. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie stanowi tytułu zabezpieczenia.  Sąd wydaje go na żądanie wierzyciela bez konieczności przedstawienia uznanej faktury. Dłużnik może wnieść sprzeciw i wtedy nakaz traci moc, a sprawę rozpoznaje sąd w trybie zwykłym i zawsze wydaje wyrok w sprawie. 
 3. Nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym przed e-sądem. Taki nakaz wydaje Sąd Rejonowy Lublin-Zachód VI Wydział Cywilny (tzw. e-sąd). Pozew składa się elektronicznie bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek dokumentów. Wystarczy się tylko na nie powołać. Jako zawodowi pełnomocnicy jesteśmy zgłoszeni w tym sądzie podpisując pisma elektronicznym podpisem kwalifikowanym.  Taki nakaz istnieje tylko w postaci elektronicznej. Jeżeli dłużnik złoży sprzeciw nakaz jest uchylany, a sprawa przekazywana do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) dłużnika. Wierzyciel nie ma tu prawa wyboru sąd. Dlatego rozważamy czy warto wnosić sprawę do e-sądu.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego Kancelaria przygotowuje i wnosi profesjonalny wniosek egzekucyjny. Następnie wspomagamy Komornika przy ustalaniu majątku dłużnika i prowadzeniu egzekucji. Zawsze z klientem rozważamy możliwe sposoby egzekucji .

W przypadku, gdy dłużnik ukrywa majątek, ucieka z nim lub komornik nie może znaleźć majątku dłużnika, Kancelaria przygotowuje i składa do sądu profesjonalny wniosek o wyjawienie majątku. Dłużnik może zostać doprowadzony przez Policję na rozprawę oraz zmuszony jest do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej  o posiadanym majątku.

Następnie z urzędu, bez żadnych opłat ze strony wierzyciela, sąd wpisuje dłużnika do sądowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

  1. Opłata wstępna niezależna od wartości dochodzonej wierzytelności – 40 €.
  2. Dalsze poniższe koszty po ściągnięciu od dłużnika. Nie obciążają Klienta.
  3. Koszty zastępstwa prawnego zasądzone przez sąd – po prawomocności orzeczenia. Po ściągnięciu ich od dłużnika.
  4. Koszty zastępstwa o nadanie klauzuli wykonalności – 120 zł po wydaniu klauzuli wykonalności. Po ściągnięciu ich od dłużnika.
  5. Koszty zastępstwa prawnego w egzekucji – po wydaniu postanowienia o przysądzeniu przez Komornika. Po ściągnięciu ich od dłużnika.
  6. Po ściągnięciu od dłużnika – prowizja windykacyjna 20% od kwoty ściągniętej. 

53-650 Wrocław
ul. Stefana Czarnieckiego 11
NIP: 897 102 99 38

Tel./fax: (71) 354 45 87
Komórka:(602) 315 336 
E-mail:lary@radcaprawny.biz