Tajemnica radcowska – stanowisko KIRP

Przedstawiam stanowisko Krajowej Izby Radców Prawnych w sprawie propozycji ograniczenia tajemnicy zawodowej radców prawnych i adwokatów.

Tajemnica zawodowa stanowi fundament niezależności pełnomocników i gwarancję praw oskarżonego do obrony.

Adwokat i radca prawny powinien być dla swojego klienta jak ksiądz na spowiedzi. Wszystko co zostało powiedziane i przekazane między klientem i jego pełnomocnikiem (obrońcą) musi pozostać w tajemnicy między nimi.

Dlatego dla radców prawnych i adwokatów, a zwłaszcza dla naszych klientów, jest to sprawa podstawowa. Są to pryncypia wykonywania naszego zawodu.

W procesie prokurator jest naszym przeciwnikiem, który może uzyskać prawo do zwalniania nas z tej tajemnicy zawodowej. Poza kontrolą sądu. Prokurator może ukrywać dowody korzystne dla mojego klienta, a obrońcę zmusić do wyjawienia faktów niekorzystnych dla klienta. Tajemnica zawodowa radców prawnych i adwokatów była ością w oku dla władzy komunistycznej. Widocznie dla tej też jest. 

Dzisiaj chcą naruszyć naszą tajemnicę, a jutro zobowiążą księży do łamania tajemnicy sakramentu pokuty i zgłaszania do Prokuratury przestępstw wyjawionych na spowiedzi. 

 

Stanowisko
Prezydium
Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 1 października 2018 r.

Prezydium KRRP z niepokojem przyjmuje doniesienia prasowe wskazujące, jakoby w Ministerstwie Sprawiedliwości toczyły się prace nad przygotowaniem projektu zmian legislacyjnych umożliwiających prokuratorowi zwolnienie z tajemnicy zawodowej profesjonalnych pełnomocników prawnych bez konieczności uzyskania zgody sądu.

Nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że w demokratycznym państwie prawnym tajemnica zawodowa radcy prawnego i adwokata jest fundamentem gwarantującym prawidłowe funkcjonowanie państwa prawa.

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w artykule 8 w szczególny sposób chroni tajemnicę korespondencji pomiędzy klientem a reprezentującym go profesjonalnym pełnomocnikiem. Wynika to z faktu, że profesjonalni pełnomocnicy pełnią w demokratycznym społeczeństwie szczególną rolę, polegającą na ochronie interesów ich klientów. Należyte wypełnianie tej misji nie jest możliwe bez zapewnienia możliwości komunikacji z zachowaniem tajemnicy.

Prawo to, a więc także stanowiąca jego emanację, tajemnica radcy prawnego i adwokata, znajdują zakotwiczenie w płaszczyźnie konstytucyjnej w przepisach statuujących prawo do prywatności (art. 47 Konstytucji RP), wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP) oraz wyznaczających granice pozyskiwania, gromadzenia i udostępnienia informacji o obywatelach przez władze publiczne (art. 51 ust. 2 Konstytucji RP).

Dlatego zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi jedną z podstawowych wartości naszego zawodu. Już sam fakt istnienia ryzyka, że na mocy decyzji prokuratora pełnomocnik zostanie zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej i zmuszony będzie ujawnić wszelkie okoliczności, o których dowiedział się o sprawie od swojego klienta, może pozbawić profesjonalnych pełnomocników zaufania niezbędnego do wykonywania ich pracy. Jednocześnie działanie takie pozbawi obywateli, będących stronami postępowań sądowych, prawa to rzetelnego procesu przewidzianego w artykule 6 Konwencji, w tym prawa osób podejrzanych i oskarżonych do nie wskazywania dowodów swojej winy.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, mając na uwadze obowiązujące standardy europejskiego prawa ochrony praw człowieka, apeluje o zaprzestanie prac nad przedmiotową nowelizacją przepisów postępowania karnego. Prezydium KRRP stoi na stanowisku, iż zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej profesjonalnego pełnomocnika może odbywać się w sytuacjach szczególnych i wyłącznie na mocy postanowienia niezależnego i niezawisłego sądu powszechnego, z zachowaniem standardów gwarantujących należytą ochronę praw człowieka i obywatela.
(-) Maciej Bobrowicz
Prezes KRRP

(-) Elwira Szurmińska-Kamińska
Sekretarz KRRP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *